W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

  W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentował Pan Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju wraz z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka PARP.W ramach pierwszego punktu porządku obrad dyskutowano nad modyfikacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014– 2020. Dyskusję przeprowadzono, opierając się na propozycjach strony rządowej i wypracowanych propozycjach partnerów społecznych. Skupiła się ona wokół następujących propozycji partnerów społecznych: zakwalifikowanie kierownika projektu w kosztach bezpośrednich; zmiana dotycząca zasady konkurencyjności; uznanie interpretacji Ministerstwa Rozwoju jako powszechnie obowiązującej dla Instytucji Zarządzających RPO.

Przedstawiciele strony związkowej zwrócili uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące zasady konkurencyjności uniemożliwiają budowanie potencjału zarówno eksperckiego (w zakresie prowadzenia konsultacji), jak i analitycznego partnerów społecznych. Powołali się przy tym na szczegółowo omówione przykłady w związku z działaniami, odpowiednio, 2.16 i 2.20.
Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało opracowanie strony internetowej – bazę oficjalnych interpretacji MR.

W dalszej części spotkania strona rządowa przedstawiła informację na temat zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE – w kontekście niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

(Departament Dialogu i Partnerstwa SPołecznego MRPiPS)