W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

  W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Obrady prowadził Henryk Nakonieczny Przewodniczący zespołu. W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W trakcie spotkania kontynuowano dyskusję na temat Założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Partnerzy społeczni przede wszystkim zwracali uwagę na wpływ negatywnej decyzji KE w sprawie podatku handlowego na zakładane w projekcie wpływy, relację pomiędzy wzrostem inwestycji a wzrostem zatrudnienia oraz zakładaną dynamikę spożycia. 

Partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady tej sprawie.

Nie powiodła się również próba wypracowania wspólnych stanowisk w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018.

Strona pracodawców poparła propozycję strony rządowej, aby utrzymać zamrożenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Nie zaakceptowała propozycji strony rządowej wzrostu płacy minimalnej do poziomu 2080 zł.  i zaproponowała wzrost do poziomu 2050 zł.

Strona związkowa skrytykowała brak waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej. Związki zawodowe przyjęły wspólne stanowisko, w którym proponują podwyżkę o 11,2 proc., co ma stanowić rekompensatę za 8 lat zamrożenia płac w tym sektorze. Ponownie zwrócono uwagę na konieczność zmiany dotychczasowego modelu kształtowania płac w państwowej sferze budżetowej oraz wypracowania systemowych rozwiązań w tym zakresie.

W kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia OPZZ i FZZ proponuje podwyżkę do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia czyli 2220 zł natomiast NSZZ „Solidarność” proponuje podwyżkę do kwoty 2160 zł. co stanowiłoby 47,9 proc. średniej płacy. Podkreślono również konieczność zmiany dotychczasowego modelu ustalania wysokości płacy minimalnej.

Wobec braku wspólnych stanowisk dyskusja będzie kontynuowana na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego 10 lipca br. 

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)