W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

  W dniu 29 czerwca  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Tematyka posiedzenia obejmowała dyskusję nad propozycją stworzenia, w ramach prac zespołu, założeń kodeksu dobrych praktyk zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej. Wątpliwości przede wszystkim budziła propozycja stosowania kryteriów pozacenowych w ocenie ofert w sektorze farmaceutycznym. Dyskusja dotycząca zasadności wprowadzania ww. kryteriów będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu zespołu.
Następnie Przewodniczący zespołu poddał pod dyskusję trzy projekty stanowiska strony społecznej dotyczące wprowadzenia zmian w uregulowaniach dotyczących obrotu wierzytelnościami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalność i leczniczej). Ustalono, że ze względu na nakładające się obszary prac zespołów dalsza dyskusja odbędzie się z udziałem członków podzespołu ds. ochrony zdrowia.
Partnerzy społeczni przyjęli stanowisko w sprawie skierowania do Ministerstwa Zdrowia zapytania o sposób zabezpieczenia środków na rozliczenia z przedsiębiorcami w ramach zamówień publicznych.


   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)