W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wspólne posiedzenie Zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych

  

  W dniu 26 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych.


Stronę rządową w spotkaniu reprezentowali: Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotr Nowak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat: Założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.
 2. Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
 3. Sprawy różne. 

Wiceminister Piotr Nowak omówił założenia projektu budżetu państwa na 2018 r. Poinformował, że w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8 proc. Podkreślił, że podstawowym czynnikiem wzrostu PKB będzie popyt krajowy. W trendzie wzrostowym utrzymuje się popyt na pracę, czemu towarzyszy szybki spadek stopy bezrobocia. Poprawie aktywności gospodarczej w Polsce sprzyja też lepsza koniunktura na polskich głównych rynkach eksportowych. Znajduje to swoje odbicie w rosnącym udziale w PKB eksportu dóbr i usług.
Ponadto poinformował, ze rozwój gospodarki przełoży się na wzrost zatrudnienia, co w efekcie spowoduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2018 r. wyniesie 6,4 proc. Przewidziano, że w 2018 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7 proc. W 2018 r. średnioroczny wskaźnik CPI (inflacja) wyniesie 2,3 proc.
Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na następujące kwestie:

 • dynamikę inwestycji;
 • dynamikę wynagrodzeń;
 • podatki sektorowe i od sprzedaży detalicznej – jaka będzie przewidywana wielkość;
 • podatek VAT – kiedy zostanie podjęta decyzja dotycząca ujednolicenia i obniżenia stawek VAT;
 • sposobu rozdysponowania dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej z roku 2017 .
 • uszczelnienie systemu podatkowego;
 • zamrożenie wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
 • podniesienia kwoty wolnej od podatku;
 • finansowania III filaru ubezpieczeń emerytalnych.

W dalszej części spotkania Wiceminister Marcin Zieleniecki poinformował, że wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej powinien uwzględniać co najmniej 20 % realnego wzrostu płac. Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. na ustawowym poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r., przy założeniu, że:

 • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,8%;
 • średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniesie101,6%;
 • wskaźnik wzrostu realnego wynagrodzenia brutto wyniesie 103 %.

Zakłada się, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, która zostanie przeprowadzona 1 marca 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,4 %.

Przedstawiciele strony pracodawców przychylali się do przedstawionej przez stronę rządową propozycji zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2018 r. Przedstawiciele strony związkowej uważają, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2017 roku zwiększony o 50 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Proponują rozpoczęcie rozmów o zmianie modelu waloryzacji emerytur i rent.

Partnerzy społeczni w trakcie posiedzenia nie uzgodnili wysokości wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2017 r.

Po zakończeniu wspólnego posiedzenia zespołów odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W tej części posiedzenia uczestniczyła Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech Śliż Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Dyskutowano o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projektowana nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności w celu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku.
Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Z tego odrębnego rachunku VAT podatnik mógłby płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców oraz mógłby opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Ponadto, na rachunek VAT podatnik mógłby otrzymywać zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego w przyspieszonym terminie. Wprowadzany system jest dobrowolny.

W wyniku dyskusji ustalono, że zostanie podjęta próba wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej wobec omawianego projektu. Wyniki prac zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu zespołu, które odbędzie się 3 lipca br.

   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)