W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Z udziałem Wiceministra Stanisława Szweda 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Ponadto w posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Edyta Bielak-Jomaa – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy.

Przedmiotem posiedzenia Rady było:

  • Debata na temat prawa zamówień publicznych
  • Dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz jego możliwych konsekwencji dla rynku pracy

W pierwszej części spotkania przedstawiciele zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych przekazali informacje na temat: klauzul społecznych w zamówieniach  publicznych; wypracowanego wspólnego stanowiska strony pracowników i pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień; konkurencji na rynku zamówień publicznych a prawo zamówień publicznych w tym zamówienia typu in house oraz
kierunków dalszych prac Zespołu. W trakcie debaty przedstawiciele strony związkowej podkreślali przede wszystkim zbyt rzadkie stosowanie klauzul społecznych natomiast przedstawiciele strony pracodawców negatywnie ocenili funkcjonowanie zamówień in house, które ich zdaniem nie służą gospodarce. Zdaniem przedstawicieli   strony rządowej jest zbyt wcześnie na ocenę funkcjonowania powyższych przepisów. Ponadto podkreślano, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzona w ubiegłym roku dotyczyła m.in. stosowania kryteriów pozacenowych, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku i systemu zamówień publicznych oraz stosowania umów o pracę.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwróciła uwagę, że współpraca z partnerami społecznych, odbywa się również w ramach Rady Zamówień Publicznych. Podkreśliła, że ważne jest prowadzenie szerokich działań edukacyjnych skierowanych do osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych i wszystkich zainteresowanych.

Następnie minister Stanisław Szwed przedstawił informacje dotyczące prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz innych ustaw. Poinformował, że projekt ww. ustawy był przedmiotem szerokich konsultacji z partnerami społecznymi, w tym również był omawiany na posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Podkreślił, ze na obecnym etapie prac parlamentu nad ww. projektem ustawy możliwe jest zgłaszanie propozycji zmian wskazanych przez przedstawicieli pracodawców przepisów podczas posiedzenia właściwej komisji w Senacie.  Na posiedzenia te zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji reprezentowanych w RDS.

Podczas posiedzenia przyjęto:

  • Uchwałę nr 32 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
  • Uchwały nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Posiedzenie plenarne poprzedziło spotkanie Prezydium Rady, w którym wziął udział Marszałek Senatu Pan Stanisław Kaczewski. Podczas spotkania omówiono między innymi sprawy związane z udziałem przedstawicieli RDS w pracach Senatu nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz innych ustaw. Z udziałem Piotr Lichoty Dyrektora TAI omówiono także kwestie możliwości współpracy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z Radą Dialogu Społecznego.