W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 28 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele rynku finansowego.

Wiceminister M. Zieleniecki, na bazie przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu emerytalnego, przedstawił dane dotyczące funkcjonowania produktów dobrowolnego oszczędzania między innymi: w rozbiciu na poszczególne lata, liczbę uczestników, wartość aktywów, średnią składkę i średnią wartość aktywów na jednego uczestnika. Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2015 r. IKE posiadało 5,3% , IKZE 3,7% , PPE 2,4% osób pracujących.

Dyskusja dotyczyła dobrowolnego oszczędzania na emeryturę tzw. III filaru, do których zalicza się Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Przedstawiciele związków zawodowych podkreślali, że tak mały udział społeczeństwa w programach oszczędzania na przyszłą emeryturę wynika przede wszystkim z niskich wynagrodzeń oraz braku stabilności zatrudnienia.

Zgodnie z planem Wicepremiera M. Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej system OFE oraz projektem ustawy regulującej Pracownicze Plany/Programy Kapitałowe, których celem jest objęcie jak największej rzeszy pracowników. MR zakłada przekazane projektów ustaw do konsultacji w II kwartale 2017 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)