W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

  Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wiceministra Stanisława Szweda 23 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali także Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w MF, Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania sali Plenarnej Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia Longina Komołowskiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w latach 1997-2001,  Wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1999 -2001.

Przedmiotem posiedzenia Rady było:

1.        Przyszłość polityki spójności UE oraz rola partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE.

2.        Włączenie Rady Dialogu Społecznego w Semestr Europejski.

3.        Funkcjonowanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – wymiana doświadczeń i możliwości współpracy z Radą Dialogu Społecznego.

W pierwszym punkcie wiceminister Adam Hamryszczak przedstawił prezentację nt. „Przyszłości polityki spójności UE oraz roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE”. W prezentacji zostały uwzględnione m.in. kwestie dotyczące refleksji i działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju nad polityką spójności  oraz roli partnerów społecznych w debacie nad przyszłością polityki spójności. Poruszone zostały także  działania podejmowane przez resort rozwoju w kontekście przyszłości polityki spójności, którymi są m.in. przyspieszenie wdrażania programów operacyjnych, współpraca z ekspertami i partnerami zewnętrznymi oraz prowadzenie różnego rodzaju badań i analiz. Zaprezentowano etapy debaty na poziomie UE w kontekście omawianego tematu oraz główne sprawy, które powinny zostać przedstawione w stanowisku Polski: reforma polityki spójności (PS), najważniejsze atrybuty PS i zmiany w systemie realizacji.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja  na temat Semestru Europejskiego, który jest elementem unijnego zarzadzania gospodarczego. Odniesiono się do powołanego przez Premiera w 2012 r. Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020. Ponadto poinformowano, że kwestia korelacji dialogu krajowego z europejskim dialogiem społecznym jest przedmiotem zainteresowania Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w ramach którego powołano grupę roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego.

Ostatnim punktem posiedzenie była informacja oraz dyskusja z udziałem polskich przedstawicieli nt.  funkcjonowania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który jest organem doradczym Unii Europejskiej. W skład EKES wchodzą organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Organ ten wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z przyjętym programem spotkania przyjęto:

  • Uchwałę nr 28strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
  • Uchwałę nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).
  • Uchwałę nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
  • Uchwałę nr 31strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).

Przed posiedzeniem plenarnym Rady odbyło się Prezydium RDS, podczas którego omawiano  m. in. rolę i misję mediów publicznych w zakresie promocji tematyki dialogu społecznego. Dyskutowano na temat realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w tym wizji dialogu społecznego dotyczącego kwestii gospodarczych oraz roli Rady Dialogu Społecznego. Ponadto uzgodniono  dalszy tryb procedowania nad przygotowaniem rekomendacji zmian ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)