W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

  W dniu 22 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stronę rządową reprezentował Pan Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Wiceminister przedstawił informacje na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., kluczowego dokumentu w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r. Wskazuje niezbędne działania i instrumenty realizacyjne: projekty flagowe i strategiczne, które są podporządkowane określonym obszarom wsparcia. Elementem SOR jest lista projektów strategicznych, która liczy 185 konkretnych inwestycji oraz projektów w sferze legislacji, takich jak Konstytucja Biznesu, czy pakiet 100 zmian dla firm, przy czym lista projektów strategicznych może podlegać modyfikacji.
Głównym źródłem finansowania działań rozwojowych będą zarówno fundusze publiczne, wspierane środkami UE jak i środki prywatne. Realizacja celów Strategii będzie wymagała zaangażowania szacowanego na ok. 1,5 bln zł do 2020 r. środków publicznych oraz ok. 0,6 bln zł inwestycji prywatnych.
Wdrażanie tych projektów oraz stopień realizacji celów rozwojowych, określony wskaźnikami, będzie przedmiotem określonego systemu monitoringu i ewaluacji.

Strategia jest już realizowana, przykładem są przedsięwzięcia dla małych średnich przedsiębiorstw, zmiany instytucjonalne, jak utworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju, czy też pełne wykorzystanie środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013.

Partnerzy społeczni byli zaineresowani finansowaniem SOR, wsparciem dla mikro przedsiębiorstw, mapą instytucji i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, udziałem w systemie monitorowania projektów a także tym, czy rząd rozważa przedłużenie po 2026 r. okresu działania specjalnych sfer ekonomicznych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)