W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczył Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju oraz Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Dyskutowano ponownie na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt - po konsultacjach i konferencji uzgodnieniowej - powtórnie został skierowany do Rady Dialogu Społecznego.

Propozycja dotyczy wprowadzenia przepisów w sprawie skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie przewiduje się umożliwienie pracodawcy wyboru postaci, w jakiej będzie prowadził i przechowywał dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika.

W trakcie dyskusji szczegółowo omówiono poszczególne propozycje przepisów, z których większość zyskało akceptację poszczególnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Kwestie sporne dotyczyły np. okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (wszystkie organizacje związkowe opowiedziały się za okresem dłuższym niż 10 lat) czy też zagadnienia skutecznego powiadomienia pracownika o dacie, do której będzie przechowywana dokumentacja.
   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)