W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

  Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej w dniu 16 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja powstała na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w celu opracowania dwóch kodeksów – Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Było to pierwsze spotkanie Pani Minister na posiedzeniu plenarnym Komisji, po pierwszym półroczu jej funkcjonowania. Zabierając głos Pani Minister podkreśliła szczególny cel prac Komisji – stworzenie nowych regulacji mających na celu dostosowania prawa pracy do aktualnych warunków społeczno - gospodarczych. Podziękowała członkom Komisji za intensywną pracę i dotychczasowe zaangażowanie. Jednocześnie wskazała na konieczność zapewnienia stałej wymiany informacji dotyczących prac legislacyjnych w zakresie prawa pracy, które są prowadzone nie tylko w resorcie pracy, ale również w ramach prac sejmowych.

Prof. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy przedstawił stan prac Komisji.

Prof. Arkadiusz Sobczyk, Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy, poinformował, że Zespół przygotował m.in. wstępne artykułowe propozycje zapisów regulacji prawnych w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, telepracy, pracy domowej, odpowiedzialności porządkowej, zakazu konkurencji, wynagrodzenia za pracę i urlopów wypoczynkowych. Ponadto Zespół rozpoczął prace nad problematyką odpowiedzialności materialnej pracowników oraz modelem ochrony trwałości stosunku pracy, przeprowadzając w tym zakresie wstępną dyskusję i opracowując wstępne propozycje regulacji.

O pracach Zespół ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy informował Przewodniczący Zespołu prof. Jakub Stelina. Zespół pracował nad założeniami nowego modelu przedstawicielstw pracowniczych obejmującego związki zawodowe (przedstawicielstwo związkowe) oraz rady zakładowe i delegatów załogi (przedstawicielstwa wybierane). W zakresie przedstawicielstwa związkowego ustalono, że powstanie zakładowej organizacji związkowej będzie się opierało na dotychczasowych zasadach. Jednakże mając na względzie postulat upowszechnienia reprezentacji związkowej do Kodeksu zbiorowego prawa pracy wprowadzi się nową instytucję - delegata związkowego.

Na posiedzeniu Komisji omawiano również problematykę regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Podczas posiedzenia podniesiono także kwestię czasu, który wyznaczono Komisji na opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy i projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Wskazano na celowość jego wydłużenia, co powinno umożliwić obu Zespołom przygotowanie przemyślanych i spójnych propozycji rekodyfikacji indywidualnego i kodyfikacji zbiorowego prawa pracy.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)