W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

  W dniu 17 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie.

Głównym tematem spotkania była informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że 15 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Prace nad ZSK prowadzone były w stałej współpracy z partnerami społecznymi a ich opinie miały wpływ na wiele rozwiązań w ZSK.  Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System kwalifikacji są odpowiedzią m.in. na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dzięki temu systemowi wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji. Ponadto na mocy powyższej ustawy została powołana Rada Interesariuszy, w skład której wchodzą przedstawiciele: organizacji pracodawców, związków zawodowych, środowisk związanych z edukacją, środowisk naukowych i zawodowych, rynkiem szkoleń i samorządu terytorialnego. Rada ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnieniu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.

W dalszej części spotkania Przewodniczący zespołu poinformował, że decyzją Prezydium RDS został powołany podzespół ds. ochrony zdrowia działający w ramach zespołu ds. usług publicznych. Ustalono, że do 23 marca br. strony wydelegują po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji do prac w podzespole.

Pierwsze posiedzenie podzespołu zostało zaplanowane na dzień 28 marca br.

(Departament DIalogu i Parterstwa Społecznego)