W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzienie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu 7 marca 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS oraz dyrekcję Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

W pierwszej części spotkania Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiła informację na temat wprowadzenia i, odpowiednio, rozszerzenia w opracowywanej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych – treści w zakresie dialogu społecznego, partnerstwa społecznego, etyki pracy, prawa pracy itp. Poinformowała, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. W programie 8-klasowej szkoły podstawowej będzie realizowany przedmiot wiedza o społeczeństwie oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, które będą uwzględniać zagadnienia dotyczące ww. tematyki.

Rozwinięcie powyższych zagadnień będzie obecne w przepisach dotyczących kształcenia na poziomie szkół ponadpodstawowych, szczególnie w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości oraz doradztwo zawodowe. Eksperci opracowujący – w ramach zespołów doradczych powołanych przez ministra edukacji – założenia do podstawy programowej dla szkół na poziomie edukacji ponadpodstawowej w zreformowanej strukturze:4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły I i II stopnia, rozpoczynają pracę nad założeniami do rozporządzenia.

W drugiej części posiedzenia, w której uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, szczegółowo omówiono treść propozycji i uwag WRDS zgłoszonych do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS przedstawiły następujące kluczowe propozycje:

•   dotyczące zmian w zakresie finansowania działalności WRDS m.in.: zagwarantowania środków w wysokości umożliwiającej realizację zadań nałożonych przez ustawę; zwrotu kosztów podróży członkom zespołów WRDS, finansowania ekspertyz analogicznie jak w przypadku Rady Dialogu Społecznego, kadencyjności przewodniczącego WRDS, uregulowania  kwestii dotyczącej osób pełniących misje dobrej woli.

•   w obszarze organizacyjnym m.in.: tworzenie WRDS – z mocy samego prawa (na wzór RDS); rozszerzenie kompetencji WRDS poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących opiniowania założeń lub projektów aktów prawnych; doprecyzowanie procedury wydawania przez WRDS opinii i stanowisk; usprawnienie podejmowania decyzji przez WRDS dzięki wprowadzeniu głosowania korespondencyjnego; umożliwienie powoływania w ramach WRDS stałych i doraźnych zespołów problemowych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)