W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzienie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 27 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS.

Było to kolejne spotkanie z cyklu posiedzeń poświęconych pracom nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Poszczególne organizacje oraz przedstawiciele resortu pracy odnieśli się do propozycji zmian w ww. ustawie dotyczących m.in. celów i zadań RDS, kryteriów reprezentatywności, procedur i form pracy Rady, wzmocnienia i większej autonomiczności Biura Rady oraz zasad powoływania zespołów branżowych.

Kwestie związane ze zmianami w części ustawy dotyczące Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego będą omawiane na najbliższym posiedzeniu Zespołu w dniu 7 marca br.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)