W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem dodanego art. 38 a. W wyniku ustaleń pokontrolnych i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, które pozwoliłyby na adekwatną reakcję na negatywne zjawisko tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Projekt rozszerzono o przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na przeksięgowanie wpłat dokonanych przez nieuprawniony podmiot na konta właściwych płatników składek.

W dalszej części posiedzenia ustalono tematy do prac Zespołu na rok 2017.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)