W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

  W dniu 17 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, nawiązując do ostatniej konferencji uzgodnieniowej z udziałem partnerów społecznych poświęconej m.in. tematyce nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), przestawili stanowisko strony rządowej wobec uwag strony społecznej w ww. sprawie.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz PARP przedstawili informację na temat naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER podkreślając, że nadal oczekują na wiążącą opinię ze strony Komisji Europejskiej w powyższej sprawie.

Dalsza część posiedzenia była poświęcona tematowi wsparcia dla budowy potencjału partnerów społecznych w ramach PO WER w związku z nowym stanowiskiem Komisji Europejskiej, a także możliwości wyodrębnienia działań w ramach renegocjacji programów (Umowa Partnerstwa oraz PO WER). Informację w tej sprawie przestawił Przewodniczący Zespołu.

W dalszej kolejności omówiono uwagi i propozycje związane z planowanym posiedzeniem Komitetu Monitorującego PO WER.

Przewodniczący Zespołu przekazał krótką informację na temat planowanego spotkania z marszałkami województw, które będzie poświęcone dyskusji na temat m.in. realizacji zasady partnerstwa w województwach oraz wykonania poszczególnych zadań w regionalnych programach operacyjnych. Poinformował, że w związku z planami Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego zorganizowania podobnego spotkania z udziałem marszałków, zarysowała się możliwość zwołania wspólnego posiedzenia obydwu zespołów wraz z marszałkami województw – w kwietniu br.

W ramach spraw różnych przedstawiciel strony pracodawców nawiązał do tematyki ubiegłotygodniowych obrad dwóch podkomitetów Komitetu ds. Umowy Partnerstwa: ds. monitorowania zasady partnerstwa oraz ds. efektywności funduszy UE. Poruszył kwestię interpretacji zapisu art. 14 ustawy wdrożeniowej, dotyczącego procedury delegowania przedstawicieli reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych do komitetów monitorujących krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)