W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

  W dniu 16 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Henryka Bochniarz.

Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania omawiano między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego Rady, które odbędzie się w dniu 23 marca br. Ustalono, że  spotkanie poświęcone będzie debacie nt. funkcjonowania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES) oraz wymianie doświadczeń i poszukiwaniu możliwości zwiększenia efektywności dialogu w RDS. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie wzmocnienia roli partnerów społecznych w procesie Semestru Europejskiego w tym włączenia RDS we wdrażanie strategii Europa 2020 oraz przyszłości polityki spójności UE i roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w tej sprawie.

Prezydium zapoznało się z przebiegiem prac w Zespole ds. rozwoju dialogu społecznego, który ma przygotować rekomendacje zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przyjęto harmonogram dalszych prac nad propozycjami nowelizacji ww. ustawy. Do końca marca br. rekomendacje Zespołu zostaną przekazane Sekretarzom Prezydium.

Zdecydowano o powołaniu podzespołu ds. służby zdrowia, który będzie pracować w ramach Zespołu ds. usług publicznych. Przyjęto informację Przewodniczącego doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR w sprawie dotychczasowych prac i harmonogramu najbliższych spotkań.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące i organizacyjne.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)