W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu 15 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS, dyrekcję Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Szczegółowo omówiono harmonogram prac Zespołu dotyczący kontynuacji prac nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Odniesiono się do rozbieżności oraz propozycji rekomendacji przyjętych wstępnie w toku dyskusji nad propozycjami zmian w ustawie. Ustalono zakres informacji na temat wyników prac Zespołu, którą Przewodniczący Zespołu przekaże podczas posiedzenia Prezydium RDS w dniu 16 lutego br.

W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo treść uwag zgłoszonych przez poszczególne organizacje, dotyczące dwóch tematów: reprezentatywności oraz kategorii „inne”.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiono krótką informację o pracach grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, która zakończyła prace nad projektem dokumentu pn.: „Zasady monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego”.
Poruszono także sprawę wyznaczenia przedstawicieli do Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)