W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 14 lutego 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Panią Józefę Szczurek-Żelazko, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Marka Tombarkiewicza, Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Jarosława Czubę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS Województwa Lubelskiego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.

Przedstawiciel WRDS w Lublinie odnosząc się do stanowiska podkreślił, że problemy poruszone jak najbardziej można przenieść na poziom krajowy. Zwrócił uwagę na monitoring i ocenę zasobów kadrowych w zawodach medycznych i zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Niezbędne jest wprowadzenie staży zawodowych w zawodach pielęgniarki oraz położnej oraz przygotowanie kadr medycznych do potrzeb zdrowotnych województwa.

Minister M. Tombarkiewicz odnosząc się do omawianego stanowiska podkreślił, że poruszone w nim kwestie są w zasięgu prac ministerstwa. Poinformował, że system monitoringu kształcenia w zawodach medycznych zaczął już obowiązywać i objął m.in. farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych a do 1 maja br. obejmie lekarzy i pielęgniarki. Będzie to system, który spowoduje lepszy nadzór nad prawidłowością procesu pozyskiwania specjalizacji przez lekarzy i pielęgniarki. Odnosząc się do mechanizmu wiążącego absolwentów z potencjalnym pracodawcą poinformował, że resort jest na etapie pozyskiwania  i analizowania informacji jak wygląda to w innych krajach UE. Natomiast w kwestii staży zawodowych w zawodach pielęgniarki oraz położnej poinformował, że zostały przeprowadzone analizy stanu obecnego i są prowadzone rozmowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie dłuższych staży które dawałyby m.in. szansę zatrudnienia.

Ustalono, że zainteresowane strony, w ciągu miesiąca, wypracują wspólne stanowisko, które będzie stanowiskiem zespołu, które zostanie przekazane Radzie Dialogu Społecznego.

Następnie przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przedstawił informację ze spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury.

Dyrektor Jarosław Czuba poinformował, że resort szuka rozwiązania prawnego, które pozwoliłoby w jednym dokumencie zawrzeć wszelkie uprawnienia i kompetencje wszystkich stron dialogu, zmierzającego do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego. Następnie odniósł się do pisma Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów. Zdaniem mówcy zespół ten mógłby rozwiązać problem zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego

W dalszej części spotkania poruszono kwestię tematyki prac Zespołu na 2017 r. oraz podjęto dyskusję na temat funkcjonowania Zespołu.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)