W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

  W dniu 31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych. Strona rządowa reprezentowana była przez przedstawicieli MSWiA oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW.

MSWiA przedstawiło informację na temat zmian w zapisach oraz stanu prac nad projektem „ustawy o L-4”. Dokument niebawem zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW przedstawił informację na temat finansowych skutków projektowanej koncepcji zmian ustawowych związanych z Art. 15a projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie włączenia funkcjonariuszy służby celnej do systemu zaopatrzenia służb mundurowych). Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA zobowiązał się udzielić w ciągu tygodnia informacji na piśmie w sprawie stanu prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy w swoim resorcie.

Kolejny punkt obrad był poświęcony omówieniu planu pracy Podzespołu na 2017 rok.

W dalszej kolejności poruszono sprawę nowelizacji art. 67 ust. 1 i 2 Ustawy o Policji dotyczącego zrzeszania się funkcjonariuszy Policji. 
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” działającego w Państwowej Straży Pożarnej zasygnalizował problem naruszania zasad prowadzenia dialogu społecznego w PSP, o czym poinformował na piśmie przewodniczącego swojej organizacji związkowej.
Dyskutowano również nad planowanym – w wyniku realizacji ustawy modernizacyjnej – podziałem środków finansowych na podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych oraz zmianach w stanowiskach organizacji partnerów społecznych w tej sprawie. Ponadto partnerzy społeczni uzyskali potwierdzenie ze strony rządowej co do wypłaty tegorocznych „trzynastek”.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)