W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

 W dniu 1 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS oraz przedstawicieli Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Omówiono szczegółowo treść uwag zgłoszonych przez stronę rządową i poszczególne organizacje, dotyczące czterech tematów: Biuro RDS, sprawozdanie, przestrzeganie uchwał, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                                          .

Dyskusja na temat Biura RDS była skoncentrowana przede wszystkim na problemie ograniczonej samodzielności organizacyjnej Biura, wynikającej z jego usytuowania – w kontekście art. 87 i 37 ustawy – jako wydzielonej komórki organizacyjnej państwowej jednostki budżetowej, podległej ministrowi właściwemu do spraw pracy (CPS „Dialog”). Omówiono szczegółowo wszystkie konsekwencje tego stanu rzeczy – problemy: finansowo-budżetowe, personalne, związane z zarządzaniem oraz kwestiami eksperckimi. Zwrócono także uwagę na znaczący wzrost obciążenia pracą w sytuacji zbyt małej obsady etatowej oraz wzrost oczekiwań Rady w stosunku do Biura, spowodowane zwiększającą się aktywnością RDS oraz rosnącą liczbą spotkań zespołów problemowych, , napływających aktów prawnych do konsultacji i przesyłanych dokumentów.

W kwestii Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych partnerzy społeczni podkreślili kolejny raz swoją wolę wywierania realnego wpływu na zarządzanie tymi funduszami. Przedstawiciel strony pracodawców poinformował o pierwszym posiedzeniu podzespołu ds. reformy rynku pracy w dniu 31 stycznia br., na którym uzgodniono m.in., że zespół zajmie się przygotowaniem propozycji dotyczących włączenia partnerów społecznych w proces zarządzania ww. funduszami lub ustanowienia jakiejś formy kontroli nad wydatkowaniem środków w ramach tych funduszy.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiono informację o pracach grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, która skierowała do Przewodniczącego Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego dwa wnioski: o podjęcie decyzji w sprawie wniosku do Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, dotyczącego zaleceń partnerów społecznych dotyczących jakości staży na otwartym rynku pracy, oraz o podjęcie decyzji o skierowaniu wniosku do Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy w sprawie definicji młodocianego.