W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 1 lutego 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Strona rządowa reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Stanisława Szweda oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

Głównym tematem spotkania była nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strona rządowa przedstawiła projekt i omówiła główne cele regulacji, w tym doprecyzowanie przedmiotu sporu zbiorowego, zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sporu zbiorowego, wprowadzenie kontroli legalności sporu, wprowadzenie kryteriów reprezentatywności w sporach zbiorowych, wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej, zmiana organu rejestrującego spory zbiorowe, zmiana w zakresie prowadzenia listy mediatorów.
Strona związkowa i strona pracodawców oceniła proponowane zmiany pozytywnie podkreślając, że na nowelizację ustawy czekano od dawna. Teraz organizacje związkowe i organizacje pracodawców pisemnie odniosą się do poszczególnych zapisów projektu. 

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat opracowanego w Kancelarii Prezydenta RP projektu  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu autonomicznym partnerzy społeczni będą dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska strony związkowej i strony pracodawców zespołu ws. projektu.

Ustalono tematy do harmonogramu prac Zespołu RDS ds. prawa pracy w 2017 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)