W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez dyrekcję Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

Na wstępie przekazano uczestnikom posiedzenia dwa dokumenty: tabelę pn. „Uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” oraz tabelę zawierającą uwagi i propozycje zmian w ww. ustawie, przekazane przez WRDS-y i Przewodniczących Zespołów problemowych RDS.

Podczas spotkania Zespół skoncentrował się na dyskusji nad przedłożonymi propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z przyjętym uprzednio zakresem tematycznym. Omówiono szczegółowo treść uwag zgłoszonych przez poszczególne organizacje, dotyczące sześciu następujących tematów: akty prawne, wysłuchanie publiczne, składki członkowskie, procedura głosowania, powoływanie zespołów/grup, zespoły branżowe.

Następne posiedzenie Zespołu wyznaczono na dzień 1 lutego br.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)