W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

  Dyskusja nad projektami ustaw: Prawo Farmaceutyczne; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i o podstawowej opiece zdrowotnej była przedmiotem obrad zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych, które odbyło się 24 stycznia 2017 r. W spotkaniu udział wziął Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  i Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu   w Ministerstwie Zdrowia.

Przedmiotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne jest dokonanie zmian przepisów polegających na ustanowieniu zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania dostępu do usług farmaceutycznych.

Ustalono, że powyższą tematyką zajmie się zespół ds. polityki lekowej działający przy Ministerstwie Zdrowia.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Podstawowym celem projektu jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości współfinansowania przez świadczeniobiorców ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych. Zdaniem strony społecznej pacjent ma prawo do rzetelnej wiedzy na temat świadczeń gwarantowanych w ramach środków publicznych oraz do jakich świadczeń ma dopłacać. Kwestia dopłaty w przypadku placówek szpitalnych powinna być podana do publicznej wiadomości w postaci oferty.  Uzgodniono, że uwagi partnerów społecznych zostaną przekazane autorom projektu ustawy.

Minister Piotr Warczyński odnosząc się do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, poinformował, że do 1 lutego br. trwają konsultacje. Nadmienił, że celem projektowanej ustawy jest zapewnienie kompleksowości i wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w systemie ochrony zdrowia. Szczególnie istotna jest poprawa koordynacji opieki i pracy zespołowej w zakresie odrębnych kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Poinformował, że ustawa narzuca konieczność funkcjonowania zespołów POZ w skład którego wchodzą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Planowane jest wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej środków przeznaczonych na zapewnienie opieki zintegrowanej (budżet powierzony) oraz środków przeznaczonych na zapewnienie opieki profilaktycznej i edukacji zdrowotnej, oraz opiekę nad pacjentem przewlekle chorym, realizowane przez zespół POZ (dodatek zadaniowy).

Członkowie zespołu zwrócili uwagę, że należy doprecyzować wiele zapisów m.in. dotyczących: rozszerzenia kryteriów jakościowych, kto będzie mógł wykonywać świadczenia zintegrowane, budżetu powierzonego, braku uprawnień pielęgniarek. Ponadto postulują przedstawienie propozycji rozporządzeń do niniejszego projektu ustawy.

(Departament Dialogi i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)