Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

  W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, na którym omawiano:

  • Politykę energetyczną państwa;
  • Stan zaawansowania prac dotyczących zrzeszania się pracodawców w zorganizowaną strukturę;
  • Wyniki analiz działania Centrów Usług Wspólnych (CUW) w 4 Grupach energetycznych;
  • Koszt zakupu inteligentnych liczników energii elektrycznej.

Stronę rządową na posiedzeniu Zespołu reprezentował Pan Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Finansów i Urzędu Regulacji Energetyki. W obradach uczestniczyli reprezentanci związków zawodowych i pracodawców.

Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii nakreślił plany dotyczące działań na rzecz energetyki jądrowej. Przyjęta przez rząd strategia zakłada, że pierwsza elektrownia jądrowa ma pokryć 6,5 proc. krajowego zapotrzebowania na energie elektryczną. Zaprosił członków Zespołu do udziału w organizowanej przez Ministerstw Energii w dniu 30 stycznia  2017 r. konferencji pt. „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, która będzie początkiem debaty jak maksymalnie wykorzystać szanse, które stwarza realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej.

Wiceminister Energii – Pan Andrzej Piotrowski potwierdził potrzebę wypracowania w branży energetycznej Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). Podjęcie rozmów w tym zakresie wymaga formalnego zrzeszenia się pracodawców w zorganizowaną strukturę - w związek pracodawców - aby jako strona przystąpili do rozmów.

Przedstawiciele pracodawców zadeklarowali wolę współpracy w tym zakresie pod warunkiem zdefiniowania  zakresu merytorycznego - co jest energetyką - i ustalenia, które spółki, oddziały będą stroną PUZP.

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Kp w zakresie zbiorowego prawa pracy Współprzewodniczący Zespołu reprezentujący stronę pracodawców wnioskował o udział w następnym posiedzeniu Zespołu Przewodniczącego  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Strony postanowiły, że 2 lutego 2017 r. odbędzie się spotkanie członków Zespołów roboczych powołanych przez Zespól Trójstronny w celu przedyskutowania kwestii dotyczących:

  • wdrażania założeń Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku,
  • stanu bhp w energetyce.

W związku ze zgłaszanymi przez stronę związkową zastrzeżeniami dotyczącymi działalności Centrów Usług Wspólnych (CUW) – postanowiono, że pracodawcy czterech Grup energetycznych sporządzą i przekażą stronie związkowej pisemną analizę działalności tych podmiotów.

Strony postanowiły o przeniesieniu na kolejne posiedzenie Zespołu dyskusji na temat  kosztów wymiany i obsługi liczników do pomiaru energii elektrycznej.

Wobec trwającego konfliktu w spółce energetycznej Veolia-Łódź przedstawiciele strony społecznej zwrócili się z wnioskiem adresowanym do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o spowodowanie objęcia obserwacją sytuacji w tym podmiocie przez Państwową Inspekcję Pracy.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)