W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

  W dniu 10 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Reprezentant MR omówił Stanowisko Zespołu do projektu ustawy nr: RDS 2034/12/16 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na ilość uwag Przewodniczący Zespołu zdecydował o zawieszeniu tego punktu obrad. Na wniosek przedstawiciela strony pracodawców uzgodniono, że zostanie zorganizowanie w tygodniu 16–20 stycznia br. spotkanie robocze z zainteresowanymi członkami Zespołu i ekspertami, w celu przedyskutowania uwag i propozycji partnerów społecznych do ustawy wdrożeniowej.

Dalsza dyskusja była poświęcona problemowi naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER. Przedstawiciel MR poinformował o wynikach rozmów w tej sprawie zarówno z Ministerstwem Finansów, jak i z Komisją Europejską. Wobec negatywnej, w stosunku do oczekiwań beneficjentów PO WER i ich partnerów w konkursach, interpretacji przepisów przez Izby Skarbowe, MF i KE, oraz  równie negatywnych wykładni zawartych w wyrokach NSA, resort rozwoju zadeklarował, że nie zrezygnuje z kontynuacji rozmów z resortem finansów i Komisją Europejską. Mając świadomość, że sprawa VAT blokuje działanie 2.2, przedstawiciel MR zobowiązał się do przygotowania do 20 stycznia br. propozycji rozwiązań.

Partnerzy społeczni zadeklarowali zorganizowanie, we własnym zakresie, panelu ekspertów – prawników–specjalistów ds. finansowych ze swoich organizacji, w celu wsparcia MR w poszukiwaniu rozwiązań. Jednocześnie poruszyli wątek nowelizacji Umowy Partnerstwa, zgłaszając chęć jak najszybszego włączenia się do rozmów z Komisją Europejską. Ustalono, że spotkanie robocze, w MR, poświęcone ww. kwestiom odbędzie się po 20 stycznia br.

Z powodu ograniczeń czasowych Przewodniczący Zespołu podjął decyzję o przeniesieniu na posiedzenie lutowe punktu porządku obrad: „wsparcie dla budowy potencjału partnerów społecznych w ramach PO WER – nowe stanowisko KE, możliwości wyodrębnienia działania w ramach renegocjacji programu”. Przedstawiciel MR zadeklarował otwartość na propozycje strony partnerów społecznych – w intencji zarekomendowania ich Komisji. Poinformował, że w ciągu kilku najbliższych tygodni znowelizowana Umowa Partnerstwa wraz z programami operacyjnymi powinna trafić do KE. Wcześniej (w dniach 28 stycznia – 1 lutego br.) zbierze się Komitet Monitorujący w celu przyjęcia zmian w PO POWER.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)