W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

W dniu 4 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego.

Pan Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówił propozycje zmian Nowy Kodeks Pracy. W  dniu 15 września 2016 r,została powołana Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Podstawowym celem Komisji jest opracowanie dwóch odrębnych kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. Komisja składa się z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym 7 ekspertów wskazanych przez organizacje partnerów społecznych, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego i 7 ekspertów ze świata nauki wskazanych przez stronę rządową. Taki skład zapewnia równowagę stron i pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowanych również przez stronę społeczną. W ramach Komisji funkcjonują dwa Zespoły, których zadaniem jest opracowywanie propozycji rozwiązań – odpowiednio – z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Zespół ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy oraz Zespół ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Przedstawił również najważniejsze zmiany z zakresu indywidualnego prawa pracy wprowadzone w 2016 r., a także kontynuowane w 2017 r.: wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, wzrost minimalnego wynagrodzenie za pracę – do 2000 zł,zniesiona została  możliwość ustalania dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 1 rok wynagrodzenia na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określenie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP i zasad współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych – przyznający prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom pracującym za umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionym .

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zaprezentował działania na rzecz faktycznej ochrony polskiego rynku szkła i wyrobów ze szkła w szczególności: działania formalne i administracyjne (certyfikaty, zgodność z polskimi normami), likwidacja barier w wolnym handlu wyrobami budowlanymi pomiędzy krajami UE oraz nową sytuację związaną z BREXIT.

Przedstawiciel MRPiPS poinformował, że obecnie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla krzemionki krystalicznej są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wartości te są ustalane przez ministra właściwego ds. pracy na podstawie wniosków Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w Środowisku Pracy).W dniu 13 maja 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. W projekcie wpisano 11 nowych substancji, dla których zostały określone wartości dopuszczalne, w tym dla krzemionki krystalicznej w formie pyłu respirabilnego – 0,1 mg/m3. Projekt przewiduje także uznanie pracy wiążącej się z narażeniem na kontakt z krzemionką krystaliczną w formie pyłu respirabilnego za pracę z czynnikiem rakotwórczym. Państwa członkowskie będą miały dwa lata od dnia wejścia w życie dyrektywy na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy. Rząd zgadza się z propozycją KE, tym bardzie, ze zaproponowana wartość NDS dla krzemionki krystalicznej jest zgodna z zaleceniami Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. W MRPiPS prowadzone są obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia o NDS, który uwzględni powyższe wnioski. Niezbędna będzie także zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, w celu uzupełnienia katalogu czynników rakotwórczych. Również przedstawiciel CIOP przybliżył dane dot. wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla krzemionki (SiO2) oraz o przebiegu prac  zakresie nowych rozwiązań. Jednocześnie poinformował, że w ramach Europejskiej Sieci ds. Krzemionki NEPSI zostało podpisane Europejskie Porozumienie NEPSI dotyczące ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i jej produktów. Celem Porozumienia jest m.in. ochrona zdrowia pracowników, zmniejszenie narażenia na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy, zwiększenie wiedzy o potencjalnym wpływie respirabilnej krzemionki krystalicznej na zdrowie oraz znajomości dobrych praktyk.

Podczas posiedzenia został przyjęty nowy Regulamin Prac Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego. 

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)