W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W pierwszej części spotkania MRPiPS przedstawiło założenia polityki rynku pracy  z uwzględnieniem podziału Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty rynku pracy. Zestawienie podstawowych pozycji zawartych w planie finansowym Funduszu Pracy stanowi załącznik do przyjętej przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2017 r. Główne założenia w zakresie Funduszu Pracy i aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu nie ulegają zmianie. Podwyższona została ogólna kwota na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu do kwoty ponad 6 641,5 mln zł., w tym 70 mln na dodatkowe zadanie z tytułu ustawy „Za życiem”. Ponadto w planie finansowym FP zabezpieczono m. in. wyższe środki na finansowanie specjalizacji oraz staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. W budżecie FP znalazła się również pozycja zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne i środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Na zlecanie działań aktywizacyjnych przez wojewódzkie urzędy pracy zaplanowano kwotę 132,0 mln zł. Przyszłe plany uzależnione są od decyzji, jaka zapadnie w sprawie jednolitego podatku. Obecnie w resorcie trwają prace nad założeniami nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście przeglądu funkcjonowania urzędów pracy po zmianie ustawy z 2014 r. oraz uelastycznienia działania urzędów pracy. Jest też propozycja, przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia, wprowadzenia takich zmian w systemie ubezpieczeń zdrowotnych aby osoby nie rejestrowały się w urzędach pracy jako bezrobotni jedynie w celu możliwości korzystania z opieki zdrowotnej.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat niedoboru kierowców, z jakim boryka się branża transportowa oraz nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

W toku posiedzenia partnerzy społeczni ustalili, że zostaną opracowane stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie:

  • realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych, zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.,
  • kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 r.,
  • niedoboru kierowców,
  • propozycji partnerów społecznych ws. rozwiązań w rozporządzeniu MIiB.
  • (Departament Dialogu i Partnerswa Społecznego MRPiPS)