W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

  W dniu 19 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz projekty rozporządzeń  Ministra Zdrowia: w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów, w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych odrębnie w ramach kwoty zobowiązania. Projektowana ustawa wprowadza nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, jako główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych. Zawieranie umów na udzielanie ww. świadczeń na dotychczasowych zasadach (konkurs ofert lub rokowania), będą rozwiązaniami subsydiarnymi. W ramach systemu zabezpieczeniazostanie wyodrębnionych sześć poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego, aż po poziom świadczeń udzielanych przez podmioty o randze instytutów. Podmioty mogące udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczeniazostaną przyporządkowane do jednego z nich, w zależności od stopnia i rodzaju specjalizacji. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjęta zostanie również nowa forma rozliczenia kosztów udzielanych świadczeń, w postaci ryczałtu na dany rok. Ustawa obejmie także świadczenia wysokospecjalistyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych, świadczenia rehabilitacji leczniczej oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, poprzez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki.

Następnym omawianym tematem była publiczna służba krwi. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował, iż w Ministerstwie Zdrowia został powołany zespół który opracowuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wdrożenia systemu e-krew, który usprawni zarządzanie zasobami krwi i jej składnikami oraz zwiększy nadzór nad organizacją publicznej służby krwi.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)