W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu 14 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Marka Waleśkiewicza Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele WRDS.

Spotkanie było poświęcone dyskusji nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przewodniczący Zespołu wstępnie zaproponował tryb procedowania nad nowelizacją ustawy. Członkowie zespołu poinformowali o stanie prac w organizacjach nad przygotowaniem propozycji zmian w ustawie. W wyniku dyskusji zaakceptowano zaproponowany schemat procedowania. Przyjęto ustalenie, że Zespół zbierze się 11 stycznia 2017 r., zaś wszystkie zebrane propozycje zmian zostaną przekazane członkom Zespołu do 9 stycznia 2017 r.

Na zakończenie posiedzenia przedstawicielka NSZZ „Solidarność” przedstawiła krótką informację na temat prac i dorobku dwustronnego Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych (w środowisku pracy) oraz prośbę dotyczącą uzupełnienia i uaktualnienia członkostwa w tym zespole ze strony wszystkich reprezentatywnych organizacji.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)