W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych

  W dniu 15 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Strona rządowa była reprezentowana przez Renatę Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 

Podczas spotkania odbyła się wstępna dyskusja na temat opinii „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej” z udziałem jej autora dr. Marcina Wujczyka. Opinia wskazuje, w których obszarach polskie ustawodawstwo jest zgodne z postanowieniami Zrewidowanej Karty oraz jakich zmian w prawie należałoby dokonać, by Polska mogła ratyfikować ten akt. Pani Minister Szczęch poinformowała, że MSZ ma zamiar przeprowadzić w sprawie opinii konsultacje z innymi resortami odnoszące się do kwestii możliwości dostosowania ustawodawstwa do postanowień Karty. Opinia będzie jeszcze analizowana przez organizacje wchodzące w skład Zespołu i podczas kolejnego spotkania dyskusja będzie kontynuowana.

Zespół zajął się również wnioskiem OPZZ o przeprowadzenie ekspertyzy na temat ratyfikowanych i nieratyfikowanych przez Polskę konwencji MOP. W opinii MRPiPS tematyka tej ekspertyzy jest zbyt szeroko zakreślona. W dyskusji padały propozycje zawężenia przedmiotu ekspertyzy oraz pytania o szacowany koszt zlecenia. Dyskusja nad wnioskiem OPZZ będzie kontynuowana podczas kolejnego spotkania Zespołu, również w kontekście analiz dotyczących zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami 14 nieratyfikowanych konwencji MOP.
 

W dalszej części posiedzenia przedstawicielka NSZZ „Solidarność” Anna Wolańska przedstawiła informację nt. obrad 105 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (MKP), która odbyła się w czerwcu w Genewie. Następnie członkowie Zespołu, którzy uczestniczyli w sesji zaprezentowali swoje uwagi dotyczące przebiegu i rezultatów MKP.
 

W ostatnim punkcie programu odbyła się dyskusja nt. przygotowań do setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy. Agata Oklińska, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS przedstawiła informacje nt. Konferencji Krajowy dialog o przyszłości pracy, która odbyła się w dniu 7 grudnia br. (więcej na ten temat http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,739,krajowy-dialog-o-przyszlosci-pracy.html). Następnie zaprosiła do udziału w publikacji pokonferencyjnej i wypowiedzenia się na temat jej formy oraz zaprezentowała kalendarz przygotowań MOP do obchodów stulecia Organizacji.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)