W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

W dniu 13 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wziął Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Tematyka spotkania obejmowała:

  1. Dyskusję nad projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie:

a) świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

b)  świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

c) świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

  1. Dyskusja nad projektami:

a) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;

b) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister M. Tombarkiewicz poinformował, że przesłanką do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw jest konieczność zwiększenia nadzoru państwa nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i w głównej mierze dotyczy „upaństwowienia” systemu, stabilizacji zatrudnienia członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych oraz podniesienia jakości kształcenia członków zespołów ratownictwa medycznego a także dyspozytorów medycznych. Stwierdził, iż niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania całej infrastruktury związanej z powiadamianiem ratunkowym na użytek systemu PRM.

Odnosząc się do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw poinformował, że podstawą przygotowania projektu była konieczność uporządkowania kwestii związanych z wdrożeniem, utrzymaniem, obsługą techniczną i rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), poprzez przeniesienie tych zadań z ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ministra właściwego do spraw zdrowia.

Następnie strona społeczna odnosząc się do powyższych projektów ustaw zgłosiła szereg uwag dotyczących m.in.: przywrócenia uprawnień jakie przysługiwały ratownikom medycznym, harmonogramu uzgadniania projektowanych zmian w kontekście finansowym, zadań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dyspozytorni medycznych, kosztów funkcjonowania ratownictwa medycznego w związku z eliminacją konkurencji, edukacji w obszarze ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy.

Następnie Przewodniczący zespołu, odniósł się do stanowiska przekazanego przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim w sprawie funkcjonowania przedszpitalnego Ratownictwa Medycznego w Województwie Zachodniopomorskim.  Uzgodniono, że kwestię ratownictwa medycznego należy pozostawić do dyskusji na forum Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia, który powołał w tym celu podzespół ds. ratownictwa medycznego.

W drugiej części spotkania przedstawiciel ministerstwa zdrowia omówił uwagi zgłoszone przez stronę pracodawców do rozporządzeń w sprawie: świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)