W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 13 grudnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Strona rządowa reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Stanisława Szweda. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Propozycja dotyczy wprowadzenia przepisów w sprawie skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych z 50 do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie przewiduje się umożliwienie prowadzenia przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Elastyczna regulacja pozwoli pracodawcy na swobodny wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia akt osobowych.

Ministerstwo Rozwoju liczy, że możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych powstających w programach kadrowych, uprości obsługę akt osobowych i dokumentów powstających w ramach stosunku pracy oraz zmniejszy koszty związane z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na sprawę należytego zabezpieczenia danych pracowniczych oraz bezpieczeństwa w sieci, odpowiedniego okresu vacatio legis. Podkreślono, że kluczową rolę dla projektowanej regulacji będą miały szczegółowe propozycje aktów wykonawczych, w tym wymogi formalne dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentów elektronicznych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)