W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

 W dniu 7 grudnia 2016 roku  odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano:

·         Zaawansowanie prac nad „Programem dla sektora węgla brunatnego”;

·         Sytuację w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych;

·         Sytuację w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych;

·         Problemy związane z przedłużeniem bądź uzyskaniem koncesji na eksploatację złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo, Gubin, Złoczew;

·         Skutki nowelizacji Prawa wodnego.

 

Stronę rządową na posiedzeniu reprezentował: Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele resortów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Finansów.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele związków zawodowych branży węgla brunatnego, pracodawcy i Prezesi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT.

W obradach uczestniczył Pan Ryszard Bartosik -Poseł na Sejm RP z Konińskiego Okręgu Wyborczego.

Po zaprezentowaniu sprawozdania z prac Zespołu roboczego ds. wypracowania „Programu dla sektora węgla brunatnego” Wiceminister Grzegorz Tobiszowski  zapowiedział skierowanie ww. dokumentu pod obrady Rady Ministrów na początku 2017 roku.

Strona związkowa KWB Adamów negatywnie skomentowała decyzję  likwidacji odkrywki  Adamów z niezczerpanymi zasobami tego złoża.  Wyraziła swoje zaniepokojenie zagrożeniem utraty miejsc pracy przez zatrudnionych zarówno w kopalni jak i elektrowni.

Poinformowano, że w dniach 1 i 2 grudnia 2016 roku zostały zakończone spory zbiorowe w KWB Bełchatów oraz w KWB Turów. Organizacje związkowe podpisały z pracodawcą porozumienia.

W zakresie uzyskania bądź przedłużania koncesji na eksploatacje złóż węgla brunatnego najwięcej problemów nastręczają  opóźnienia na etapie wydawania  decyzji środowiskowych. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Środowiska problem wymaga szerokiej analizy i ewentualnych zmian prawnych.

Wiceminister G. Tobiszowski poinformował,  o zgodzie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę odkrywki węgla brunatnego ,,Ościsłowo”. Wpływ na pozytywną decyzję miało stanowisko resortu energii wskazujące na niezbędność inwestycji ze względu na wzmocnienie i stabilizację krajowego systemu energetycznego.

Przedstawiciele pracodawców wyrazili swoje zadowolenie z uwzględnienia zgłoszonych uwag do ustawy „Prawo wodne”, na podstawie  której zakłady górnicze zwolnione zostały z opłat za wodę pochodzącą z odwadniania wyrobisk  nie zmieniającą swoich parametrów chemicznych (nie będących ściekami).

W związku z przypadkami odmowy przyznania wcześniejszych świadczeń emerytalnych przez ZUS dla zatrudnionych w górnictwie węgla brunatnego przedstawiciele związków zawodowych wnioskowali o doproszenie na kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)