W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 7 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontynuowano dyskusję na temat przeglądu emerytalnego. MRPiPS przygotowało projekty dokumentów w sprawie zmian w systemie emerytalnym, które przesłano do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zdaniem MRPiPS ograniczenie łączenia pracy zarobkowej i pobierania emerytury może zostać zrealizowane w różnych wariantach, np. przy pozostawieniu dotychczasowych zasad lub rozszerzeniu zmniejszania i zawieszania świadczeń na wszystkich świadczeniobiorców i np. wyrażeniu kwotowym obecnych limitów zarobkowych. Należałoby również rozważyć rozszerzenie katalogu tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dużej mierze dyskusja skupiła się wokół środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli MF, w resorcie rozwoju pracuje Zespół Projektowy w zakresie rozwiązań wdrożenia Programu budowy kapitału, w tym przekształcenia OFE w OFI oraz utworzenie pracowniczych planów kapitałowych. Prace opierają się na prezentowanych przez Wicepremiera Mateusza Morawieckiego założeniach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Przewiduje się przekazanie 25 % aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej a przekształcenie pozostałych 75 % w aktywa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych na indywidualne konta emerytalne prowadzone w ramach obecnego tzw. III filaru ubezpieczeń społecznych. Projekt zmian ustawowych powinien być gotowy w I kwartale 2017 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)