W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 29 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS oraz kierownictwo Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele MF, MR, ZUS, KNF, NBP oraz CIOP.

MRPiPS przygotowało robocze wersje dokumentów w sprawie zmian w systemie emerytalnym:

  • Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wraz z propozycjami zmian. Rada Ministrów została zobowiązana do dokonywania takiego przeglądu, nie rzadziej niż co 3 lata, na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z propozycjami.

Przygotowane przez MRPPS robocze wersje Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP (…) oraz Przeglądu emerytalnego (…) trafiły do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Decyzja o ostatecznym kształcie rekomendacji należy do Rady Ministrów, która zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek przedłożyć stosowne informacje Sejmowi RP do 31 grudnia 2016 r.
   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)