W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

  W dniu 3 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wziął Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Tematyka spotkania obejmowała:

  1. Dyskusję nad projektami:

a)      Ustawy – Prawo oświatowe;

b)      Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Istotną zmianą w stosunku do stanu obecnego są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związane z tym modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Przewiduje się także inne zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i uzupełniające zmiany ustroju szkolnego. Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy – Prawo oświatowe, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, ulegnie przekształceniu. Zmiany ustroju szkolnego opisane w projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe będą miały charakter ewolucyjny i rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Wiceminister M. Kopeć poinformował, że zakończył się etap konsultacji społecznych dotyczący projektów ustaw. Odniósł się do wprowadzonych  zmian, które dotyczą m.in. opiniowania przez związki zawodowe arkusza organizacyjnego przed przekazaniem do kuratora oświaty; corocznego uzgadniania ze związkami zawodowymi regulaminu płacowego; opiniowania przez związki zawodowe uchwały, którą będzie podejmować samorząd   w związku z reforma i zmianą sieci szkół. Podkreślił, że część uwag zgłoszonych przez związki zawodowe będzie dyskutowana na forum zespołu, który będzie działał przy resorcie edukacji narodowej.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych.

W drugiej części spotkania strona społeczna przyjęła wspólne stanowisko ws. projektu ustawy Prawo  oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)