W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych

 

W dniu 24 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wziął Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia.

Tematyka spotkania obejmowała:

 1. Dyskusję nad poselskim projektem ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy:
 •  ewentualne przyjęcie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w przedmiotowej sprawie.                       

2. Dyskusje nad projektami:

 • ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw;
 • ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • założeń do projektu ustawy o podstawowej opieki zdrowotnej;
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

3. Przedstawienie informacji z posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel Business Centre Club odnosząc się do poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy podkreślił, że organizacja pozytywnie ocenia przedłożony projekt ustawy i popiera inicjatywę mającą na celu kompleksowe uregulowanie praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Ustalono, że strona społeczna Zespołu zajmie w tej sprawie stanowisko.

Minister Marek Posobkiewicz przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Poinformował, że zasadniczym celem nowelizowanej ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ustanowienie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej organami niezespolonej administracji rządowej. Ponadto projekt ustawy wprowadza m.in. zmianę w nazwie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujących nadzór sanitarno-epidemiologiczny na przejściach granicznych morskich. Podkreślił, że doprecyzowana zostanie kwestia wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych oraz konieczne są zmiany w sposobie powoływania organów Inspekcji.

Następnie odbyła się dyskusja podczas której poruszono kwestie budzące najwięcej wątpliwości. Ze względu na trwające konsultacje społeczne organizacje przedstawiły wstępne stanowiska.

W dalszej części spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwrócono uwagę, że punktem wyjścia projektowanych zmian jest założenie, że opieka specjalistyczna, w szczególności leczenie szpitalne, wymaga szczególnego traktowania w systemie opieki zdrowotnej, z uwagi na takie aspekty jak kosztochłonność inwestycji na terytorium kraju i w poszczególnych regionach. Ponadto jest niezbędne wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych i świadczeń specjalistycznych udzielanych w trybie ambulatoryjnym. Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Następnie resort zdrowia przedstawił nowy model podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Zwrócił uwagę na potrzeby i cel uchwalenia ustawy o POZ:

 • zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia,
 • poprawa organizacji i funkcjonowania POZ,
 • zwiększenie efektywności POZ i zapewnienie skoordynowania działań z innymi częściami systemu opieki zdrowotnej,
 • zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • stworzenie mechanizmu umożliwiającego finansowe motywowanie świadczeniodawców do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń.

W dalszej kolejności do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odniosła się przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Poinformowała, że opisane w projekcie funkcje, struktura i warunki organizacyjne związane z powołaniem Centrów Zdrowia Psychicznego, których powstanie zakłada Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego można co do zasady uznać za celowe. Podkreśliła, że wątpliwość budzi kwestia związana z procedurą wdrożenia tego Programu w życie a następnie jego realizacja.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel Konfederacji Lewiatan przedstawił krótką informację z posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

 Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 3 listopada br.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)