W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

  W dniu 17 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

Podczas spotkania omówiono sprawę bezpośredniego budowania potencjału partnerów społecznych w kontekście niedawnego posiedzenia Komitetu EFS w Brukseli poświęconego m.in. capacity building – dzięki podjęciu przez kraje członkowskie działań, które bezpośrednio będą budować potencjał partnerów społecznych, poprzez ich szersze włączenie w działania merytoryczne na różnych szczeblach wdrażania PO WER i innych programów operacyjnych. Kontrowersje wzbudziła kwestia, już dyskutowana i przegłosowana przez Komitet Monitorujący PO WER, ewentualnego wydzielenia wsparcia dla partnerów społecznych w każdym działaniu (już wówczas nie było jednomyślności). Przedstawiciel strony rządowej potwierdził, że nastąpią zmiany w programach operacyjnych w Umowie Partnerstwa. Podkreślił również otwartość na postulat członków Zespołu umożliwienia im dialogu z Komisją Europejską na ten temat.

Strona rządowa poinformowała, że w dniu 17 października br. odbywa się w Brukseli wstępne spotkanie na temat harmonogramu zmian w Umowie Partnerstwa, z udziałem przedstawicieli MR. Proces dostosowawczy związany z SOR rozpocznie się po przyjęciu Strategii.

Reprezentant Ministerstwa Rozwoju przedstawił dwie prezentacje, pn.: „Główne kierunki zmian Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych. Przedstawienie koncepcji renegocjacji z KE w kontekście dostosowania do SOR” oraz „Omówienie zapisów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poświęconych funduszom europejskim”.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)