W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w CPS „Dialog”.

Posiedzenie poświęcone było zmodyfikowanej propozycji regulacji określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Minister Zdrowia przedstawił zmiany, w projekcie  ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które w stosunku do poprzedniej wersji różnią się tym, że ustawa swym działaniem obejmie również zawody niemedyczne oraz, że wynagrodzenie pracownika wykonującego zawód medyczny zostanie podwyższone do dnia 1 lipca 2017 r.

Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji w trybie ustawowym.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)