W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 3 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.
Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS oraz kierownictwo Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele ZUS oraz CIOP.

Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od dnia 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, którego główną podstawą obliczenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji w 2017 r. będzie bardzo niski, stąd też jako dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia, została zaproponowana w 2017 r. waloryzacja prognozowanym wskaźnikiem, z gwarancją minimalnej kwoty podwyżki na poziomie 10 zł oraz podwyższenie świadczeń najniższych do 1000 zł.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)