W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Stronę rządową reprezentowała Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Paweł Szałamacha – Minister Finansów, Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jakub Skiba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Marzena Drab – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Mikołaj Wild – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zgodnie z programem spotkania przyjęto:

- Uchwałę nr 14 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.;

- Uchwałę nr 17 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie Uchwały nr 17 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 r., którą przedstawił Minister Paweł Szałamacha. Poinformował, że ustawa budżetowa będzie pierwszą autorską ustawą przygotowaną przez rząd PiS, która realizuje dwa podstawowe cele: program społeczno-gospodarczy rządu oraz odpowiedzialność finansową państwa. Zaznaczył, że po przedstawieniu projektu ustawy budżetowej opinii publicznej reakcja rynków finansowych była spokojna z uwagi na wiarygodne dane.  Przypomniał, że dochody wyniosą 324 mld zł, wydatki 383 mld zł a łączny deficyt wyniesie około 59 mld zł. Mimo zwiększonych wydatków deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy unijnego limitu 3% PKB. Nadmienił, że realizacja programu rządu możliwa będzie dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego. Głównym zadaniem realizowanym po stronie wydatkowej budżetu państwa jest zapewnienie finansowania, zapoczątkowanego w kwietniu 2016 r., Programu Rodzina 500+ jak również programu bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 lat. Poinformował również o zwiększonych wydatkach m.in. na obniżenie wieku emerytalnego (IV kw. przyszłego roku), na infrastrukturę transportu lądowego i kolejowego, na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego i na obronę narodową.

Następnie Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił informacje z posiedzenia zespołu, w trakcie którego był omawiany projekt ustawy budżetowej. Zaznaczył, że na forum zespołu stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnej propozycji.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że żaden dotychczasowy rząd nie sfinansował  tak ambitnych zadań społecznych. Dodała, iż rozpatrując budżet na poziomie pewnych zadań szczegółowych zawsze można znaleźć zadanie, którego poziom finansowania nie będzie wystarczający. Podkreśliła, że jako minister odpowiedzialny za funkcjonowanie funduszu pracy zna cele i jego zadania i jest za tym aby był przeznaczony zgodnie z ustawą a nie z funduszem celowym.Zaznaczyła, że„nie podoba się mrożenie funduszu świadczeń socjalnych, które mrożone jest od lat”, ale należy spojrzeć globalnie na wydatki społeczne, które są i nie można wszystkich zadań i obciążeń dla budżetu wprowadzać w pierwszym roku budżetowym przygotowywanym przez obecny rząd. Zauważyła, że przez całe lata nakłady na politykę rodzinną rosły o dziesiątki punktu procentowego. Obecnie, zabezpieczając finansowanie całoroczne programu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci, nakłady na politykę rodzinną wzrosły o ponad 1 p.p., co nie zdarzyło się w ciągu całego okresu transformacji.

W dalszej części spotkania, Przewodniczący RDS odnosząc się do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) poinformował, że w ramach Rady zostanie powołany zespół doraźny, którego zadaniem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska do przedmiotowego projektu.

Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił informację na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poinformował, że ważne jest, by w konsultacjach wzięło  udział jak najwięcej podmiotów, dlatego istotną ich częścią będą regionalne konferencje poświęcone poszczególnym obszarom projektu SOR. Oprócz tego odbywają się konsultacje w wybranych powiatach we wszystkich województwach. Ostateczny projekt SOR zostanie przedłożony Radzie Ministrów w październiku br. Wyraźnie zaznaczył, że resort będzie czekał na opinię Rady Dialogu Społecznego i rząd nie przyjmie ostatecznego dokumentu bez wzięcia pod uwagę opinii Rady.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący P. Duda poinformował, że z dniem 24 października br. upływa kadencja przewodniczącego Rady. W związku z tym planowane jest na dzień 19 października br. zorganizowanie konferencji podsumowującej funkcjonowanie przez pierwszy rok RDS. Zaznaczył, iż przewodnictwo w Radzie na kolejny rok obejmie przedstawiciel strony pracodawców.

Poinformował również, że Prezydium RDS podjęło decyzję, iż prace nad zmianami ustawy o RDS w części dotyczącej WRDS zostają odłożone do czasu rewizji ustawy. W związku z powyższym strona rządowa zadeklarowała wycofanie projektu nowelizacji ustawy.