W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 
Stronę rządową reprezentowała Elżbieta Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, Konstanty Radziwiłł - Ministra Zdrowia, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 
Zgodnie z programem spotkania przyjęto uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
 
  • Uchwałę Nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Uchwałę Nr 15 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.
  • Uchwałę Nr 16 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej.
 
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnosząc się do Uchwały Nr 14 strony społecznej poinformowała, że podczas konsultacji międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, resort pracy zgłosił uwagę odnośnie wprowadzenia stałego mechanizmu finansowania staży lekarzy i pielęgniarek z Funduszu Pracy, która została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia i zapis został usunięty w projektu ustawy.
 
Henryk Nakonieczny - Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił informację z prac zespołu w sprawie: 
  • założeń projektu budżetu państwa na rok 2017,
  • propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017,
  • propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2017.
Poinformował, że partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w powyższych kwestiach.
 
Minister E. Rafalska zabierając głos w dyskusji poinformowała, że Rada Ministrów podjęła decyzję, która podniosła kwotę minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2000 zł. powodując jej wzrost o 8,1%.  Podkreśliła, że skutki podwyższenia płacy minimalnej dla budżetu to 240 mln, jednak celem i zadaniem podniesienia płacy minimalnej było doprowadzenie do takiego poziomu wynagradzania, które powodowałoby poprawę sytuacji dochodowej osób najniżej, do tej pory wynagradzanych.
 
W dalszej części spotkania Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska przedstawiła prezentację na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana - kierunki zmian w systemie edukacji". Poinformowała, że celem zmian w edukacji zawodowej jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia i włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. W obecnej strukturze gospodarczej kraju, konieczne jest wprowadzenie modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP) ze ścisłą współpracą z pracodawcami lub warsztaty szkolne. Podkreśliła, że zmianie musi ulec także struktura kształcenia zawodowego. Będzie ona polegała na utworzeniu dwustopniowej szkoły branżowej. Resort edukacji w ramach zmian dotyczących kształcenia zawodowego proponuje utworzenie specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).
 
Minister Edukacji przedstawiła także podsumowanie ogólnopolskiej debaty o edukacji. Reforma będzie dotyczyć podręczników, zasad funkcjonowania systemu edukacji, podstaw programowych i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zwróciła uwagę na problem związany z zatrudnieniem nauczycieli w kontekście niżu demograficznego. Podkreśliła, że rząd robi wszystko, by ograniczyć zwolnienia nauczycieli. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.
 
Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Piotr Duda poinformował, o konieczności przeprowadzenia pilnej nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w części dotyczącej Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.