W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 8 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent RP – Andrzej Duda. Obrady prowadził Przewodniczący Rady - Piotr Duda.
 
Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mateusza Morawieckiego - Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej, Dawida Jackiewicza - Ministra Skarbu Państwa, Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, Konstantego Radziwiłła - Ministra Zdrowia, Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w MRPiPS oraz Hannę Majszczyk - Podsekretarza Stanu w MF.
 
Oprócz statutowych członków RDS w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Banku Światowego: Andrew Mason i Jan Rutkowski.
 
Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania jednej z sal w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia śp. Tadeusza Chwałki, Przewodniczącego FZZ w latach 2010-2015, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w 2015 r., który zginął tragicznie w dniu 11 listopada 2015 r.
 
Następnie Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł omówił najważniejsze działania jakie były prowadzone w resorcie w obszarze ochrony zdrowia. Odniósł się również do protestu pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wyraził nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu. Przedstawił również informację na temat planowanych zmian systemu wynagrodzeń w służbie zdrowia.
 
W toku dalszej dyskusji głos zabrali przedstawiciele: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”. Poruszono kwestie projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który przewiduje systemowe uregulowanie wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w systemie.
 
Prezydent Andrzej Duda zaapelował do wszystkich stron o rozwiązanie problemu w duchu porozumienia.
 
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dialog w Polsce powoli zostaje odbudowywany. Zaznaczyła, że dla rządu jest on bardzo ważny i zapewniła, że w sprawach społeczno-gospodarczych, ważnych z punktu widzenia związków zawodowych i organizacji pracodawców, strona rządowa dołoży wszelkich starań, aby projekty aktów prawnych były konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego w odpowiednim czasie i trybie.
 
W drugiej części spotkania przedstawiciele Banku Światowego przedstawili zebranym członkom Rady prezentację na temat „Płacy minimalnej na świecie i w Polsce – co mówią dane ?”.
 
Wiceminister Stanisław Szwed odnosząc się do przedstawionej prezentacji poinformował, że jest to ważny materiał do dyskusji na temat płacy minimalnej w Polsce. Przypomniał, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało podwyższenie płacy minimalnej na przyszły roku do kwoty 1920 zł. Podkreślił, że resort chce utrzymać poziom płacy minimalnej jaki był w ubiegłym roku tj. na poziomie 45% średniej płacy. Modelem do jakiego strona rządowa chciałaby dążyć jest to propozycja zawarta w projekcie obywatelskim,  czyli dochodzenie płacy minimalnej do 50%  płacy średniej, ale przy uwzględnieniu wzrostu PKB.
 
Poinformował, że obecna sytuacja dotycząca rynku pracy jest zdecydowanie lepsza, gdyż w kraju jest najniższy poziom bezrobocia od 25 lat.
 
Przed posiedzeniem plenarnym Rady odbyło się Prezydium RDS, w trakcie którego poruszono m in. kwestie finansowania wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.