W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 11 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych – pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).
Stronę rządową reprezentowali: Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju.
 
Przyjęty porządek obrad obejmował dyskusję nad propozycją regulacji funkcjonowania aptek. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została przeniesiona na następne posiedzenie, które zaplanowano na dzień 24 maja br.
 
Dobrawa Biadun (Konfederacja Lewiatan) odniosła się do informacji medialnych na temat prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rynku aptek w Polsce. Poruszyła kwestię własności aptek w kontekście tzw. regulacji jednego procenta (art. 99 ust. 1 i 3 Prawa farmaceutycznego). Zdaniem Konfederacji Lewiatan ani PIF, ani Ministerstwo Zdrowia nie są właściwe do tego, aby samodzielnie decydować o przedsięwzięciu, jakim jest prowadzenie apteki. Sprawy związane z zapobieganiem kartelizacji leżą w kompetencji wyłącznie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
W drugiej części wystąpienia odniosła się do zapowiedzi wprowadzenia przez resort zdrowia przepisu, zgodnie z którym co najmniej 51 procent udziałów w aptece ma należeć do osób z tytułem magistra farmacji. Podkreśliła, że powyższa inicjatywa MZ (w ramach planu „apteka dla aptekarza”) przyniesie negatywne skutki.
 
W konkluzji swojej wypowiedzi zaapelowała, aby przedsiębiorcy i związkowcy jako strona społeczna zostali włączeni do dyskusji, do prac zespołu, który będzie przygotowywał zmiany w przepisach dotyczących zmian własnościowych w branży.
 
Eksperci Konfederacji Lewiatan ze Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET poinformowali, że na apel ze strony Ministerstwa Zdrowia, w związku z planowaną kompleksową reformą prawa farmaceutycznego, wystosowali do tego resortu propozycje zmian legislacyjnych w przepisach antykoncentracyjnych na rynku farmaceutycznym. Przedstawili je na forum Zespołu, w szczególności te, które dotyczą regulacji 1-procentowej. Zaznaczyli, że przedsiębiorcy oczekują przewidywalności, jasności i stabilności prawa oraz interpretacji przepisów w zgodzie z ich treścią, aby móc inwestować i podejmować racjonalne decyzje biznesowe na rynku.
 
Przedstawiciele Pracodawców RP oraz Business Centre Club również zakwestionowali celowość ingerencji PIF w strukturę własnościową rynku aptek oraz w sprawy związane z koncentracją na rynku w sytuacji, gdy istnieje regulator do tego powołany – UOKiK. Opowiedzieli się za działaniem mechanizmu rynkowego.
 
Przedstawicielka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, odnosząc się do planu „apteka dla aptekarza” poinformowała, że inicjatorami zmian na rynku farmaceutycznym byli m.in. sami aptekarze. Wyjaśniła, że Minister Zdrowia podjął kroki w celu wyeliminowania patologii i uregulowania rynku. Podkreśliła, że rozpatrywane są różne rozwiązania, nie zapadły jeszcze żadne decyzje, a resort zdrowia rozmawia ze wszystkimi zainteresowanymi i gromadzi zgłoszone przez nich propozycje.
 
W sprawie regulacji 1-procentowej stwierdziła, że inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych zgodnie z prawem uznali, iż powyższa regulacja powinna obowiązywać nie tylko w momencie wydawania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki, lecz także w całym okresie, na który zostało wydane.
 
Przedstawicielka OPZZ poinformowała, że w ramach działającego w MZ Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia ostatnio został powołany podzespół roboczy ds. polityki lekowej. Zaproponowała zorganizowanie kilku wspólnych spotkań Zespołu ds. usług publicznych z podzespołem – niezależnie od rozmów z Ministrem Zdrowia oraz z ewentualnym udziałem dodatkowo doproszonych interesariuszy.
 
Reprezentant Forum Związków Zawodowych poparł tę inicjatywę, sugerując jednocześnie, aby uwzględnić w rozmowach tematykę producentów i hurtowni leków.
 
Według przedstawicielki NSZZ „Solidarność” różnice w cenach leków, w zależności od apteki, są ogromne. Podkreśliła konieczność ochrony interesów klientów aptek, a nie ich właścicieli.
 
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Zespołu zapowiedział powrót do omówionej tematyki oraz poprosił o informacje dla Zespołu z dyskusji w różnych innych gremiach. Poinformował również o planowanych punktach porządku obrad następnego posiedzenia Zespołu w dniu 24 maja br.