W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 12 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego.

W spotkaniu udział wzięła Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, oraz Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, inni przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o poziomie minimum egzystencji z 2015 r. w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
a) Metodologia badania zagrożenia ubóstwem przez Główny Urząd Statystyczny.
2. Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok – informacja Ministra Finansów.
3. Wypracowanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:
a) Wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej,
b) Minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) Emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Sprawy różne.

Minister E. Bojanowska poinformowała, że zgodnie z przedstawioną informacją o wysokości minimum egzystencji obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wg. cen średniorocznych w 2015 r. obecnie obowiązujące kwoty kryteriów dochodowych uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej utrzymują się powyżej wartości koszyków minimum egzystencji w przypadku każdego typu gospodarstwa domowego. Zaznaczyła, że w 2015 r. wartość koszyka minimum egzystencji w gospodarstwach domowych 1-osobowych wyniosła:

  •  518 zł  w przypadku gospodarstw utrzymujących się z emerytury,
  • 545,76 zł  w przypadku gospodarstw utrzymujących się z pracy.

W przypadku gospodarstw wieloosobowych przy kryterium dla osób w rodzinie, które wynosi obecnie 514 zł wartości koszyków minimum egzystencji są także poniżej kryterium. W przypadku tych gospodarstw wartości minimum egzystencji w przeliczeniu na 1 osobę wyniosły:

  • od 430,03 zł dla gospodarstwa emeryckiego 2-osobowego
  • do 482,41 zł dla gospodarstwa 3-osobowego, w skład którego wchodzą dwie osoby dorosłe oraz dziecko starsze w wieku 13-15 lat

Pani Minister dodała również, że obecnie obowiązujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej, które weszły w życie od 1 października 2015 r. wynoszą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł,
  • dla osoby w rodzinie 514 zł.

Anna Bieńkuńska – przedstawicielka Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiła informacje na temat pomiaru ubóstwa na podstawie badań GUS. Poinformowała, że źródłem danych są badania budżetów gospodarstw domowych, badanie spójności społecznej i europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Omówiła zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych.

Następnie Tomasz Szałwiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów przedstawił wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. Poinformował, że prognozowane tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 3,9 proc., a wskaźnik CPI 1,3 proc. Oczekuje się, że w 2016 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,0%. Podkreślił, że w 2016 r. udział inwestycji publicznych w PKB zmniejszy się o 0,1 pkt. proc. PKB do 4,3%.

Z uwagi na niepełną reprezentację stron w Zespole, ostatni punkt porządku obrad nie był dyskutowany.