W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 9 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. 

W posiedzeniu, które w zastępstwie Przewodniczącego Zespołu prowadził – Tadeusz Kliś (ZRP) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci.

W temacie stanowisk poszczególnych organizacji wobec rekomendacji strony pracodawców i pracowników Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych odnośnie stanowiska w sprawie kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego, nie ustalono wspólnego porozumienia partnerów społecznych. Poszczególne organizacje podtrzymały swoje wcześniejsze opinie dotyczące kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego. Związki zawodowe popierają projekt prezydencki dotyczący obniżenia wieku emerytalnego, ale też chcą umożliwienia wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla osób z 40-letnim w przypadku mężczyzn i 35-letnim w przypadku kobiet, okresem składkowym. Z kolei organizacje pracodawców nie aprobują powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego.

Dyskutowano również na temat rozszerzenia kompetencji przysługujących Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny procesu kwalifikowania przez płatnika składek (pracodawcę) wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2010 roku przepisu art. 48 ustawy z dnia 19 grudnia 20108 r. o emeryturach pomostowych, rozszerzony został zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Orzecznictwo NSA wskazuje, że organy inspekcji pracy nie mają prawnych podstaw do dokonywania wiążących ustaleń czy badań w zakresie wykazywania czy określone stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych. Dyskusja na temat nowelizacji ustawy będzie kontynuowana.