W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.

Porządek posiedzenia obejmował:
 
  • Ukonstytuowanie się ciał statutowych zespołu.
  • Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 29 maja 2012 r.
  • Zmiany w regulaminie prac zespołu.
  • Przedstawienie aktualnej sytuacji i problemów występujących w zakładach. 
  • Sprawy różne: 
    • Wniosek przedstawicieli Tauron Wydobycie S.A. w sprawie zgłoszenia udziału w pracach ww. zespołu.
 
Stronę rządową reprezentowali: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Renata Szczęch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Tarnobrzega, Koprzywnicy oraz Gminy Łoniów.
 
Spotkanie prowadził Adam Kuś – współprzewodniczący zespołu – reprezentujący stronę związkową.
 
W pierwszej części posiedzenia dokonano wyboru współprzewodniczącego zespołu – reprezentującego stronę rządową. Funkcję te powierzono Grzegorzowi Tobiszowskiemu – wiceministrowi energii. Z uwagi na zmiany w reprezentacji strony pracodawców w zespole uzgodniono, że wybór współprzewodniczącego po stronie pracodawców odbędzie się na kolejnym posiedzeniu.
 
Następnie Przewodniczący A. Kuś zaproponował zapisy do Regulaminu zespołu, które zostały zaakceptowane.
 
M. Waleśkiewicz - Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS poinformował, że planowane jest spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego z współprzewodniczącymi Trójstronnych Zespołów Branżowych w celu ustalenia zasad współpracy oraz ujednolicenia regulaminów TZB.
 
W drugiej części posiedzenia Damian Bogdański – likwidator – Dyrektor Naczelny Kopalni Siarki „Machów SA w likwidacji poinformował, że proces likwidacji przebiega bez przeszkód natomiast nadal pozostaje problem pozyskania środków finansowych do dalszego odwadniania wyrobiska kopalnianego Piaseczno.
 
Wojciech Brzozowski – Zastępca Prezydenta miasta Tarnobrzeg zaznaczył, że w przypadku wyłączenia pomp lub braku środków na wypompowanie wody w Piasecznie zostaną wyrządzone nieodwracalne szkody terenu.
 
Marek Jońca – Burmistrz miasta i gminy Koprzywnicy poinformował, że problem ten istnieje od kilkunastu lat, gdyż nie zostały dokończone prace likwidacyjne wyrobisk pogórniczych  oraz nie została uregulowana gospodarka wodno-ściekowa. Wieloletnie funkcjonowanie systemu odwadniania wyrobiska kopalni Machów spowodowało wytworzenie rozległego leja depresji. Podkreślił, że należy bezwzględnie włączyć problem odwodnienia do programu, który był opracowany w 2008 r. i przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki.
 
Szymon Kołacz – Wójt gminy Łoniów zaznaczył, że obecnie bardzo ważne jest dokonanie ustawowego zapisu, gwarantującego w budżecie państwa środki na finansowanie odwadniania wyrobiska kopalnianego Piaseczno dopóki nie zostaną zakończone prace rekultywacyjne całego wyrobiska w Piasecznie.
 
Anna Margis Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii poinformowała, że w poprzedniej kadencji Sejmu został zgłoszony przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, który uwzględniał możliwość finansowania z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno. Ponadto podkreśliła, że po uzgodnieniach w ramach kierownictwa resortu odnośnie ponownego procedowania  opracowanego projektu ustawy,  prace zostaną wznowione. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)