W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej

W dniu 19 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

 Tematyka posiedzenia była następująca:

  • Przyjęcie nowego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej;
  • Rozpoczęcie prac nad zawarciem nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy;
  • Założenia do „Polityki Energetycznej Polski …” – perspektywa czasowa;
  • Ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym. Okres bieżący i lata minione;
  • Stan BHP w kontekście Rozporządzenia  MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Stronę rządową na posiedzeniu Zespołu reprezentowali: Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele resortów Skarbu Państwa, Finansów i Środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci związków zawodowych oraz przedstawiciele zarządów grup energetycznych: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Tauron Polska Energia S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A.
 
Zaprezentowany  tekst projektu Regulaminu, wypracowany przez Zespół roboczy, po dokonaniu poprawek formalnych zgłoszonych przez strony oraz pozostawieniu do rozstrzygnięcia zapisów § 17 ust. 6 został przez  Zespół przyjęty. Formalne zatwierdzenie zapisów Regulaminu poprzez jego podpisanie przewidziano na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
 
Przyjęto ustalenie, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni strony zgłoszą do sekretarza Zespołu swoich przedstawicieli  desygnowanych do prac w Zespole w celu ich formalnego powołania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na członków Zespołu. Reprezentanci stron wskażą także swoich współprzewodniczących.
 
W związku z zaniepokojeniem strony związkowej wynikającym z liberalizacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – strony postanowiły powołać Zespół roboczy ds. przeanalizowania powstających zagrożeń w celu jak najszybszego ich wyeliminowania i zapobieżenia, mogącym powstać w przyszłości, ich negatywnym skutkom dla funkcjonowania branży energetycznej.
 
Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali wniosek przedstawicieli zarządów grup energetycznych dotyczący przesunięcia omawiania pozostałych punktów porządku obrad na kolejne posiedzenie Zespołu, którego termin wstępnie ustalono na 23 maja br. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)