W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 18 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Przedstawiciel strony pracodawców przedstawił prezentację na temat koncepcji prac Grupy ds. efektywności funduszy UE przy Komitecie Umowy Partnerstwa i grup przy komitetach monitorujących programy. Treść prezentacji była odpowiedzią na propozycje strony rządowej
zaprezentowane na spotkaniu z partnerami społecznymi (w tym m.in. reprezentantami Zespołu), które odbyło się dnia 4 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju. Partnerzy społeczni Zespołu zaproponowali poszerzenie i modyfikację formuły rządowej – w celu usprawnienia procesu monitorowania efektywności wydatkowania środków w ramach programów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. W wyniku dyskusji Zespół podjął decyzję o uzupełnieniu koncepcji strony rządowej o powołanie podkomitetu ds. horyzontalnych, z podziałem na trzy podgrupy do spraw wybranych głównych realizowanych celów tematycznych (tzw. koncepcja hybrydowa, uwzględniająca poszczególne priorytety inwestycyjne).
 
W ramach podsumowania dotychczasowych prac nad ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawą wdrożeniową) strona rządowa przedstawiła prezentację informującą o realizacji proponowanych zmian w ustawie – na podstawie rekomendacji przekazanych przez partnerów społecznych. Ministerstwo Rozwoju skoncentrowało się przede wszystkim na zmianach w wytycznych horyzontalnych: w zakresie kwalifikowalności wydatków, w zakresie sprawozdawczości oraz w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.
 
Następnie Zespół ocenił stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020  (prezentacja strony rządowej) oraz ustalił tryb dalszych prac w tym zakresie.
 
Przyjęto ustalenie, że następne posiedzenie, które ma dotyczyć tematyki gospodarczej, odbędzie się w maju wspólnie z Zespołem problemowym RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Przed tym spotkaniem przewodniczący Zespołu wystąpi do Prezydium RDS z wnioskiem o zlecenie opracowania ekspertyzy oceniającej system wydatkowania funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Głównym celem ekspertyzy jest ocena wpływu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014–2020 na poprawę przedsiębiorczości i konkurencyjności w Polsce na poziomie branż i sektorów. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)