W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wspólne posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy oraz Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu RDS ds. prawa pracy – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli: członkowie zespołów i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w MRPiPS – Stanisława Szweda oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departamentu Prawa Pracy.
 
Głównym tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji społecznych. Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Proponowane zmiany w głównej mierze mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13. Poza przepisami związanymi z wykonaniem wyroku TK, zaproponowano zmiany w przepisach dotyczących m. in. reprezentatywności organizacji związkowych, doraźnej czynności związkowej, weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej. W trakcie dyskusji zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i organizacji pracodawców podkreślali, że projekt nie tylko wprowadza zmiany zalecane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale również szerokie zmiany rozwiązań systemowych. Strona rządowa przychyliła się do prośby partnerów społecznych w sprawie wydłużenia okresu konsultacji.
 
Tematem drugiej części spotkania był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. W skład Komisji wejdzie łącznie 14 osób: siedmiu przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz siedmiu przedstawicieli rządu. Projekt przewiduje, że Komisja rozpocznie prace z dniem 1 września 2016 r.  Dwa projekty nowych kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy zostaną przygotowane w okresie 18 miesięcy, aby mogły być uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. Strona społeczna pozytywnie odniosła się do przedmiotowego rozporządzenia. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)